Om coaching

Vad handlar coaching om egentligen?
Är det att bli påhejad av en person som hjälper mig att nå mina mål? Eller betyder coaching att jag ostört kan träffa någon som lyssnar till mig när jag berättar om sådant jag vanligtvis inte talar med andra om?

Båda exemplen här ovan platsar under rubriken coaching, men begreppet coaching omfattar mycket mer än så.

Oavsett om vi med coaching menar en samtalsmetodik, ett verktyg för växande eller ett förhållningsätt som befrämjar utveckling och lärande kan man kortfattat säga:

Coaching är att åstadkomma önskade resultat genom att tillsammans skapa medvetenhet och vägar framåt.

Så här går det till

Coaching sker genom målinriktade samtal där coach och den coachade samspelar på lika villkor. Att bli bemött, sedd och speglad av en erfaren coach öppnar dörrar till ökad självinsikt, vilket är den avgörande faktorn för att människor skall kunna definiera konkreta målsättningar och att också nå målen.

Genom coaching ges individen möjligheter att hitta sina egna svar och lösningar och därmed vägar till utveckling och förändring. Coachen tillhandahåller support, struktur och feedback i processen.

Coaching bidrar till inre och yttre förändring hos en människa. Den inre förändringen kan innebära en ny insikt om tankemönster eller förhållningssätt som spelat ut sin roll. När upptäckter görs som leder till en inre förändring, lösgörs potential och kraft för att också möjliggöra den yttre.

Coaching tar avstamp i nuet för att sedan fokusera framåt. Med coaching underlättas individens process att se sammanhang och upptäcka möjligheter samt att fullt ut ta ansvar för sin egen situation och för vad som behöver göras för att komma dit man vill och uppnå det man längtar efter.

Förhållningssätt

  • fokuserar på här och nu och på möjligheterna
  • leder till större självinsikt och ökat självförtroende
  • bidrar till att människor lösgör kraft och hittar hittar ny energi
  • stöder chefer i arbetet med att leda och motivera andra
  • uppmuntrar medarbetare att bidra till organisationens tillväxt genom delaktighet och ansvarstagande
  • ökar motivation till att nå mål och bidrar till bättre resultat, både för individen och för organisationen
  • ökar förmågan att samspela med andra – både i arbets- och privatlivet