Søren Kierkegaard

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon."

Citatet ovan är hämtat från "Synpunkter på min Författerverksamhet" där Kierkegaard ganska exakt beskriver ett coachande förhållningssätt, även om begreppet coaching inte existerade vid den tidpunkten i den mening vi är vana vid idag. Texten skriver han för 150 år sedan. Hur man än väljer att förhålla sig till Kierkegaard och hans filosofi får man ändå medge att han slår huvudet på spiken.

Kierkegaard använder sig av två sanningsbegrepp. Det ena syftar på den "objektiva" sanningen som rör påståenden om faktiska förhållanden (sakförhållanden), vars sanningshalt avgörs genom att man jämför utsagorna med den empiriska verkligheten med hjälp av korrespondenskriteriet.

Det andra, den "subjektiva" gäller vårt förhållningssätt till dessa faktiska omständigheter: när vi är äkta och innerliga i vårt förhållande är vi i sanning. När man  t ex talar om "sann kärlek" menar man inte att den i faktisk bemärkelse är sann (i motsats till falsk) utan man yttrar sig om kärlekens kvalitet (styrka, intensitet, äkthet).

Det som Kierkegaard intresserar sig för är vårt förhållningssätt till det sakförhållande som är livet. Kierkegaard menar att det är varje människas primära uppgift att var sann mot sig själv.

Först då är hon sann gentemot andra. Detta kallar han att leva innerligt.